Τι εισφορές πληρώνουν τα κράτη - μέλη στην ΕΕ - Πόσα δίνει η Ελλάδα

Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος, 2016 - 10:45

Σε ποσοστό 1.33% (ύψους 1.753.755.999€) του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται η συμμετοχή της Ελλάδας, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα στις 15.09.2016 και μετά την οριστική έγκριση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/1622 του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016.

Συνοπτική παρουσίαση της χρηματοδότησης του γενικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία ιδίων πόρων και ανά κράτος μέλος

Κράτος μέλος
Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ)
Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %)
Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %)
Σύνολο καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75 %)
Έξοδα είσπραξης (25 % ακαθάριστων ΠΙΠ) (p.m.)

(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
(4)
Βέλγιο
6 600 000
1 769 700 000
1 776 300 000
592 100 000
Βουλγαρία
400 000
58 200 000
58 600 000
19 533 333
Τσεχική Δημοκρατία
3 400 000
216 200 000
219 600 000
73 200 000
Δανία
3 400 000
340 900 000
344 300 000
114 766 667
Γερμανία
26 300 000
3 655 500 000
3 681 800 000
1 227 266 664
Εσθονία
0
24 900 000
24 900 000
8 300 000
Ιρλανδία
0
250 700 000
250 700 000
83 566 667
Ελλάδα
1 400 000
130 300 000
131 700 000
43 900 000
Ισπανία
4 700 000
1 261 400 000
1 266 100 000
422 033 334
Γαλλία
30 900 000
1 571 200 000
1 602 100 000
534 033 333
Κροατία
1 700 000
44 000 000
45 700 000
15 233 334
Ιταλία
4 700 000
1 596 900 000
1 601 600 000
533 866 667
Κύπρος
0
17 800 000
17 800 000
5 933 333
Λετονία
0
28 200 000
28 200 000
9 400 000
Λιθουανία
800 000
69 600 000
70 400 000
23 466 667
Λουξεμβούργο
0
15 100 000
15 100 000
5 033 333
Ουγγαρία
2 100 000
109 300 000
111 400 000
37 133 333
Μάλτα
0
11 200 000
11 200 000
3 733 333
Κάτω Χώρες
7 200 000
2 230 500 000
2 237 700 000
745 900 000
Αυστρία
3 200 000
208 100 000
211 300 000
70 433 334
Πολωνία
12 800 000
489 200 000
502 000 000
167 333 334
Πορτογαλία
100 000
131 200 000
131 300 000
43 766 667
Ρουμανία
900 000
123 500 000
124 400 000
41 466 667
Σλοβενία
0
64 200 000
64 200 000
21 400 000
Σλοβακία
1 300 000
96 400 000
97 700 000
32 566 667
Φινλανδία
700 000
113 700 000
114 400 000
38 133 333
Σουηδία
2 600 000
514 300 000
516 900 000
172 300 000
Ηνωμένο Βασίλειο
9 500 000
3 323 100 000
3 332 600 000
1 110 866 667
Σύνολο
124 700 000
18 465 300 000
18 590 000 000
6 196 666 667

Κράτος μέλος
Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των αναπροσαρμογών
Σύνολο ιδίων πόρων (
Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ
Ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ
Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου
Σύνολο «εθνικών συνεισφορών»
Μερίδιο στο σύνολο «εθνικών συνεισφορών» (%)

(5)
(6)
(7)
(8) = (5) + (6) + (7)
(9)
(10) = (3) + (8)
Βέλγιο
523 409 700
2 919 612 001
261 447 948
3 704 469 649
3,03
5 480 769 649
Βουλγαρία
63 202 436
296 743 452
26 573 040
386 518 928
0,32
445 118 928
Τσεχική Δημοκρατία
200 818 634
1 059 677 884
94 892 954
1 355 389 472
1,11
1 574 989 472
Δανία
311 819 810
1 961 259 436
175 628 561
2 448 707 807
2,00
2 793 007 807
Γερμανία
3 912 398 326
21 895 426 525
337 679 947
26 145 504 798
21,37
29 827 304 798
Εσθονία
30 202 119
145 753 755
13 052 084
189 007 958
0,15
213 907 958
Ιρλανδία
219 088 800
1 184 462 169
106 067 246
1 509 618 215
1,23
1 760 318 215
Ελλάδα
221 387 850
1 285 548 718
115 119 431
1 622 055 999
1,33
1 753 755 999
Ισπανία
1 375 304 700
7 825 924 994
700 802 719
9 902 032 413
8,09
11 168 132 413
Γαλλία
2 952 872 217
15 667 221 716
1 402 981 958
20 023 075 891
16,37
21 625 175 891
Κροατία
64 085 770
300 890 812
26 944 431
391 921 013
0,32
437 621 013
Ιταλία
1 741 842 900
11 424 036 809
1 023 009 556
14 188 889 265
11,60
15 790 489 265
Κύπρος
24 682 350
115 886 762
10 377 528
150 946 640
0,12
168 746 640
Λετονία
28 305 295
181 842 612
16 283 800
226 431 707
0,19
254 631 707
Λιθουανία
45 043 722
270 514 323
24 224 251
339 782 296
0,28
410 182 296
Λουξεμβούργο
47 922 750
225 003 387
20 148 798
293 074 935
0,24
308 174 935
Ουγγαρία
133 968 470
787 966 764
70 561 531
992 496 765
0,81
1 103 896 765
Μάλτα
12 561 825
58 979 361
5 281 535
76 822 721
0,06
88 022 721
Κάτω Χώρες
819 396 150
4 786 194 982
73 814 596
5 679 405 728
4,64
7 917 105 728
Αυστρία
462 261 900
2 323 918 730
35 840 396
2 822 021 026
2,31
3 033 321 026
Πολωνία
555 928 977
3 110 515 894
278 543 175
3 944 988 046
3,22
4 446 988 046
Πορτογαλία
242 598 450
1 243 776 057
111 378 737
1 597 753 244
1,31
1 729 053 244
Ρουμανία
173 796 047
1 139 418 748
102 033 658
1 415 248 453
1,16
1 539 648 453
Σλοβενία
56 158 800
265 083 337
23 737 913
344 980 050
0,28
409 180 050
Σλοβακία
79 892 400
544 470 025
48 756 674
673 119 099
0,55
770 819 099
Φινλανδία
279 661 350
1 440 488 254
128 994 091
1 849 143 695
1,51
1 963 543 695
Σουηδία
587 407 923
3 181 849 691
49 071 747
3 818 329 361
3,12
4 335 229 361
Ηνωμένο Βασίλειο
3 646 763 905
17 874 226 523
–5 283 248 305
16 237 742 123
13,27
19 570 342 123
Σύνολο
18 812 783 576
103 516 693 721
0
122 329 477 297
100,00
140 919 477 297

Λίγα λόγια για τα έσοδα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης

Οι οδηγίες και οι κανονισμοί που καθορίζουν τα έσοδα είναι :

Άρθρο 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 171 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·
Απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (η απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών θα εφαρμοσθούν αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2014, μόλις η απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές τους επιταγές)·
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1377/2014 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 105/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2028/2004 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων
Τα ποσοστά επί των ως άνω πόρων καθορίζονται από την ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ).

Ο τρόπος και η απόδοση των ποσών καθορίζεται με τον κανονισμό  (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1).

Αναλυτικά το άρθρο 2 της οδηγίας 2007/436/ΕΚ  ορίζει :

Άρθρο 2

1.   Συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφόμενους στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ακόλουθα έσοδα:

α) τα έσοδα από εισφορές, πριμοδοτήσεις, συμπληρωματικά ή εξισωτικά ποσά, πρόσθετα ποσά ή συντελεστές, δασμούς του κοινού δασμολογίου και λοιπούς δασμούς που έχουν θεσπιστεί ή θα θεσπιστούν από τα θεσμικά όργανα των Κοινοτήτων επί των συναλλαγών με χώρες μη μέλη, δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα τα οποία υπάγονται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα που έληξε, όπως και από εισφορές και άλλα τέλη στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών ζάχαρης·

β) με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4, τα έσοδα από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή για όλα τα κράτη μέλη στην εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Η βάση υπολογισμού η οποία λαμβάνεται υπόψη προς τούτο δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 7·

γ) με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, τα έσοδα από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή —που θα καθοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού βάσει όλων των άλλων εσόδων— στο άθροισμα των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.

2.   Επίσης, συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφόμενους στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έσοδα από άλλες εισφορές οι οποίες θεσπίζονται ενδεχομένως στο πλαίσιο κοινής πολιτικής, σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ ή τη συνθήκη Ευρατόμ, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 269 της συνθήκης ΕΚ ή του άρθρου 173 της συνθήκης Ευρατόμ.

3.   Τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών που πρέπει να καταβληθούν βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α).

4.   Ο ενιαίος συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ορίζεται στο 0,30 %.
Για την περίοδο 2007–2013, ο συντελεστής καταβολής του πόρου ΦΠΑ για την Αυστρία ορίζεται στο 0,225 %, για τη Γερμανία στο 0,15 % και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία στο 0,10 %.

5.   Ο ενιαίος συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται στο ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους.

Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία και τους λοιπούς κανονισμούς που ισχύουν, το σύστημα των ιδίων πόρων με το οποίο χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. κάθε χρόνο περιλαμβάνει τρία είδη εσόδων:

   -τους παραδοσιακούς πόρους: περιλαμβάνουν κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς κατά τις εισαγωγές στην ΕΕ και τις εισφορές ζάχαρης. Οι χώρες παρακρατούν το 25 % των δασμών που εισπράττονται για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης (βλέπε πίνακα 1)

   -τον πόρο που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): στην ΕΕ μεταβιβάζεται ποσοστό 0,3 % επί της βάσης ΦΠΑ κάθε χώρας της ΕΕ·

   -τον πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): κάθε χώρα της ΕΕ μεταβιβάζει ενιαίο ποσοστό του ΑΕΕ της στην ΕΕ. Το ποσοστό προσαρμόζεται ούτως ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των συνολικών εσόδων και του συμφωνημένου επιπέδου πληρωμών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της ΕΕ.

Το 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε νέα απόφαση για τους ίδιους πόρους η οποία προέβλεπε ορισμένες αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τους διορθωτικούς μηχανισμούς, για την περίοδο 2014-2020. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ μόνο μετά από επικύρωση από τις χώρες της ΕΕ, αλλά οι νέες διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα έσοδα αναλυτικά :

1. «Παραδοσιακοί» ίδιοι πόροι

Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι θεσμοθετήθηκαν με την απόφαση του 1970 και εισπράττονται από τότε μέχρι σήμερα. Το 2014 αντιπροσώπευαν το 11,4% των συνολικών εσόδων. Πρόκειται για τους τελωνειακούς δασμούς, τους γεωργικούς δασμούς και τις εισφορές για την παραγωγή ζάχαρης και ισογλυκόζης.

2. Πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ

Μολονότι ο πόρος αυτός είχε θεσπιστεί με την απόφαση του 1970, η εφαρμογή του δεν κατέστη δυνατή πριν από την εναρμόνιση των συστημάτων ΦΠΑ των κρατών μελών το 1979. Επί του παρόντος, συνίσταται στη μεταβίβαση προς την Ένωση ενός ποσοστού του ΦΠΑ που εκτιμάται ότι εισπράττεται από τα κράτη μέλη. Ο πόρος από τον ΦΠΑ αντιστοιχούσε στο 12,3% των συνολικών εσόδων το 2014.  'Ενα ενιαίο ποσοστό 0,30%, εισπράττεται επί της εναρμονισμένης βάσης ΦΠΑ κάθε κράτους μέλους· η φορολογήσιμη βάση ΦΠΑ περιορίζεται, ωστόσο, στο 50% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) κάθε χώρας.

3. Πόροι που βασίζονται στον ΑΕΕ (Ακαθάριστο Εθνικό εισόδημα)

Ο εν λόγω ίδιος πόρος δημιουργήθηκε με την απόφαση 88/376/ΕΟΚ του Συμβουλίου και αποτελεί εισφορά επί του ΑΕΕ των κρατών μελών σε ενιαίο ποσοστό που καθορίζεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού. Αρχικά, η είσπραξή του γινόταν μόνον όταν οι υπόλοιποι ίδιοι πόροι δεν επαρκούσαν για να καλύψουν πλήρως τις δαπάνες, αλλά τώρα χρηματοδοτεί τον κύριο όγκο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 2014, ο βάσει του ΑΕΕ ίδιος πόρος αντιπροσώπευε το 68,7% περίπου των εσόδων της ΕΕ.

4.Λοιπά έσοδα και υπόλοιπο που μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος

Στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται οι φόροι επί των αποδοχών του προσωπικού της ΕΕ, οι εισφορές από τρίτες χώρες για ορισμένα προγράμματα της ΕΕ και τα πρόστιμα από εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό ή άλλη νομοθεσία. Το υπόλοιπο από κάθε δημοσιονομικό έτος εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους ως έσοδο σε περίπτωση πλεονάσματος. Το 2014, τα λοιπά έσοδα, τα μεταφερθέντα υπόλοιπα και οι τεχνικές προσαρμογές ανήλθαν στο 7,6% των συνολικών εσόδων.

5.Διορθωτικοί μηχανισμοί

Η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών μεταξύ των εισφορών των κρατών μελών αποτελεί επίσης μέρος του τρέχοντος συστήματος των ιδίων πόρων. Η «διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου» (rebate) που συμφωνήθηκε το 1984 συνίστατο σε μείωση των εισφορών για το Ηνωμένο Βασίλειο, ίση με τα δύο τρίτα της διαφοράς μεταξύ της συνεισφοράς του (εξαιρουμένων των παραδοσιακών ιδίων πόρων) και του ποσού το οποίο ανακτά από τον προϋπολογισμό. Η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμόσθηκε το 2007 προκειμένου να αποκλεισθούν σταδιακά από τον υπολογισμό της οι μη γεωργικές δαπάνες στα κράτη μέλη που προσχώρησαν από το 2004 και μετά. Η διόρθωση αυτή χρηματοδοτείται από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, εκτός από τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία, οι οποίες απολαύουν μιας μείωσης των δικών τους εισφορών στη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Σουηδία έτυχαν επίσης μειωμένου συντελεστή καταβολής του ΦΠΑ για το διάστημα 2007-2013, ενώ οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία είδαν τις εισφορές τους επί του ΑΕΕ να μειώνονται κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για μια νέα απόφαση επί των ιδίων πόρων το 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2013 ζήτησε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του πόρου από τον ΦΠΑ και κάλεσε τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να εξετάσουν κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο.

Πως υπολογίζονται τα ποσά οι πόροι - Παράδειγμα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ

 

Κράτη μέλη
1 % της βάσης ΦΠΑ χωρίς προσαρμογή
1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος
Συντελεστής προσαρμογής (%)
1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος επί τον συντελεστή προσαρμογής
1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ (8)
Κράτη μέλη με προσαρμο-σμένη βάση ΦΠΑ  (περιορισμός στο 50% του ΑΕΕ)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ιρλανδία
730 296 000
1 681 832 000
50
840 916 000
730 296 000

Ελλάδα
737 959 500
1 825 366 000
50
912 683 000
737 959 500

Ισπανία
4 584 349 000
11 112 124 500
50
5 556 062 250
4 584 349 000

Γαλλία
9 842 907 391
22 246 075 500
50
11 123 037 750
9 842 907 391

Κροατία
261 595 059
427 238 463
50
213 619 232
213 619 232
Κροατία
Ιταλία
5 806 143 000
16 221 126 500
50
8 110 563 250
5 806 143 000

Κύπρος
106 733 609
164 549 000
50
82 274 500
82 274 500
Κύπρος
Για την Κύπρο και την Κροατία όπως φένεται στον ανωτέρο πίνακα το ποσό του ΦΠΑ (εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ) επί του οποίου θα υπολογισθεί το 0,300% για την εισφορά περιορίζεται στο 50% του ΑΕΕ (ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 3)

Κράτος μέλος
1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ
Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου ΦΠΑ (σε %)
Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή

(1)
(2)
(3) = (1) × (2)
Ιρλανδία
730 296 000
0,300
219 088 800
Ελλάδα
737 959 500
0,300
221 387 850
Ισπανία
4 584 349 000
0,300
1 375 304 700
Γαλλία
9 842 907 391
0,300
2 952 872 217
Κροατία
213 619 232
0,300
64 085 770
Ιταλία
5 806 143 000
0,300
1 741 842 900
Κύπρος
82 274 500
0,300
24 682 350

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 4)

Ο συντελεστής ΑΕΕ καθορίζεται από τα συμπληρωματικά έσοδα που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό οι οποίες δεν καλύπτονται από τους άλλους πόρους (καταβολές βάσει ΦΠΑ, παραδοσιακούς ίδιους πόρους και άλλα έσοδα). Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται συντελεστής στο ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους.

Με λίγα λόγια ότι ποσό απαιτείται για να καλυφθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, θα ζητηθεί  από τα κράτη μέλη μέσω του τρίτου πόρου (εισφορά ΑΕΕ).

Σύμφωνα λοιπόν με το προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 (βλέπε εδώ αναλυτικά)  Ο συντελεστής που πρέπει να εφαρμοστεί στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των κρατών μελών για αυτό το οικονομικό έτος ανέρχεται σε 0,7043%.
Υπολογισμός συντελεστή: (103 516 693 721) / (146 984 591 507) = 0,704269016634102.

Κράτη μέλη
1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος
Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου «συμπληρωματική βάση»
Ίδιος πόρος «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή

(1)
(2)
(3) = (1) × (2)
Ιρλανδία
1 681 832 000
0,7042690
1 184 462 169
Ελλάδα
1 825 366 000
1 285 548 718
Ισπανία
11 112 124 500
7 825 924 994
Γαλλία
22 246 075 500
15 667 221 716
Κροατία
427 238 463
300 890 812
Ιταλία
16 221 126 500
11 424 036 809
Κύπρος
164 549 000
115 886 762

Με βάση του παραπάνω πίνακες η Ελλάδα θα εισφέρει για το 2016 τα κατωτέρω ποσά :

Τελωνειακοί δασμοί και εισφορές ζάχαρης 131.700.000
Εισφορά πόρου ΦΠΑ 221.387.850
Εισφορά επί του Ακαθάριστου Εθνικού εισοδήματος 1.285.548.718
Διόρθωση υπέρ Ηνωμένου βασιλείου 115.119.431
Σύνολο 1.753.755.999

Όλες οι ειδήσεις