Άνω-κάτω οι κύριες συντάξεις 2 εκατομμυρίων ασφαλισμένων

09.06.2016

Μία πρωτοφανής διαδικασία αναπροσαρμογής αποδοχών γενικά και των συντάξεων ειδικότερα ξεκινά άμεσα κατ΄ εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου.
* Κοντά στις 2 εκατομμύρια κύριες συντάξεις  (σ.σ όλες πλην του ΟΓΑ) θα πρέπει να έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017.
*Περίπου  260.000 επικουρικές συντάξεις  (20% συνόλου επικουρικών) μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 20%  και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αργότερο μέχρι και τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016
*Αναδρομικά θα κοπούν και 290.000 μερίσματα  συνταξιούχων του Δημοσίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2016.  Τα υπερβάλλοντα ποσά θα παρακρατηθούν από τις πληρωμές Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2016.
*Εξάλλου, 90.000 χαμηλοσυνταξιούχοι χάνουν το ΕΚΑ  αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2016.  Οι μη δικαιούχοι θα κληθούν να επιστρέχουν το ΕΚΑΣ του Ιουνίου 2016.
*Την ίδια στιγμή, 62.000 εφάπαξ    τα οποία έχουν αιτηθεί συνταξιούχοι από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 αναμένεται να μειωθούν έως και κατά 20-25%.
Με χθεσινή απόφαση του το Υπ. Εργασίας αποσαφηνίσει τον τρόπο και χρόνο κατά τον οποίο θα εφαρμοστούν δύο κομβικές ανατροπές στο ασφαλιστικό νόμο (ν.4387/20160: Ο επαναϋπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης , αλλά και η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων που οδηγούν το άθροισμα τους με τις κύριες σε επίπεδο πάνω από 1300 ευρώ).

Πως θα επανϋπολογιστούν οι κύριες συντάξεις

Συγκεκριμένα η εν λόγω υπουργική απόφαση προβλέπει πως: *Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα κατά την 12/5/2016 (σ.σ. ημερομηνία δημοσίευσης του νέου ασφαλιστικού νόμου στο ΦΕΚ)  κύρια σύνταξη, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε με διατάξεις προγενέστερες του νόμου Κατρούγκαλου, επανυπολογίζεται.

*Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/5/2016 συντάξεων του Δημοσίου, λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.
Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή τους κατά την 31/05/2016.
Σε σχέση με τον  συντάξιμο μισθό υπολογίζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων , ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης βάσει των οποίων κανονίστηκε η επανυπολογίσθεισα σύνταξη. Στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης που υπολογίζεται με βάση τους παραπάνω όρους, προστίθεται εθνική σύνταξη (σ.σ. 345  έως 384  ευρώ με 15 έως 20 χρόνια ασφάλισης) .
Η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επανυπολογισθείσας σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ' απόλυτη τιμή το 5%.

Τι θα γίνει με την "προσωπική διαφορά" την 1.1.2019

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλόμενου ή καταβλητέου κατά την ημερομηνία έναρξης του ν. 4387/2016 ποσού και της σύνταξης που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως την 1.1.2018.
- Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την 12.5.2016 ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά , συμψηφιζόμενο κατ' έτος  (σ.σ. από την 1.1.2019) και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων
-Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την 12.5.2016  ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς κατ’ έτος (σ.σ. αρχής γενομένης από την 1.1.2019), σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Με τι ρυθμούς θα "τρέξει" ο επαναϋπολογισμός των κύριων συντάξεων

* Ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, οι οποίες χορηγούνται με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, διενεργείται σταδιακά, με έναρξη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και ολοκλήρωση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.
*Ως την την 31η Δεκεμβρίου 2016 το 10% των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων.
* Ως την  31η Μαρτίου 2017 πρέπει να έχει επαναϋπολογιστεί το 40% των συντάξεων.
*Ως την 30η Ιουνίου 2017 πρέπει να έχει επαναϋπολογιστεί το 70% των συντάξεων.
*Ως την  30η Σεπτεμβρίου 2017 πρέπει να έχει επαναϋπολογιστεί το 100% των κύριων συντάξεων.

Έρχεται "τσεκούρι" στις επικουρικές συντάξεις

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η εν λόγω υπουργική απόφαση: *Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 €, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης, και της επανυπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο.

Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβένεται  σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων.
*Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300 €, και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 €, η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται στο ύψος που διαμορφώνεται κατ' εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην υπολείπεται του ποσού των 1.300 €.
Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300€ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης.
Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 € και όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.
Η διαδικασία της υπουργικής  απόφασης εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1.1.2015 και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ο υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από διάταξη του ν. 4387/2016.
Για τους Τομείς, Ταμεία ή Κλάδους του ΕΤΕΑ για τους οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται στις πληρωμές επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2016 και για τους υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές μηνός Σεπτεμβρίου 2016.
Η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016.
Τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αργότερο μέχρι και τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016. Η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης και του ποσού επικουρικής σύνταξης εξαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης και υγείας, παραμένει ως έσοδο του ΕΤΕΑ.